Monday 1 January 2024

Ai vấn mà cố?

 


Trong tiếng Pháp conseiller tùy trường hợp có nghĩa là cố vấn (personne qui donne des conseils) hay thành viên của một hội đồng (membre d’un conseil).

Sách Lịch Sử Hải Phòng tập 3 của Nguyễn Văn Khánh (2021-03:20) viết:

* Nghị định của Toàn quyền Đông Dương ngày 19/7/1888 quy định: Tại mỗi thành phố Hà Nội và Hải Phòng thành lập một hội đồng thành phố gồm một đốc lý với 16 cố vấn đối với Hà Nội và 14 cố vấn đối với Hải Phòng. Nghị định cũng quy định số cố vấn người Việt là 4 người đối với Hà Nội và 2 người đối với Hải Phòng. Nguyễn Văn Khánh (2021-03:20)

Hiểu như sách Lịch Sử Hải Phòng tập 3 là không hiểu gì hết về tổ chức của một hội đồng thành phố.

No comments:

Post a Comment