Saturday, 9 July 2022

Máy dịch hay người dịch?BBC tiếng Anh viết như sau:
The Russian tanks in question were typically poorly employed, unsupported by dismounted infantry, and without the benefit of a strong non-commissioned officer (NCO) corps, such as one finds in the US Army or British Army.
(https://www.bbc.com/news/uk-61967180)

 

BBC tiếng Việt thành ra thế này:
Những xe tăng Nga thuộc diện cần xem xét là những chiếc được sử dụng không hiệu quả, không được hỗ trợ bởi lực lượng bộ binh đã suy yếu, và không hưởng được lợi ích gì từ một quân đoàn sĩ quan không được ủy nhiệm (NCO), có thể thấy trong quân đội Mỹ hoặc Anh. 

(https://www.bbc.com/vietnamese/world-62074202)Máy dịch cũng không đến nỗi tệ như thế.
 


NCO corpslực lượng/ đội ngũ hạ sĩ quan. Quân đoàn là từ dùng để chỉ binh đoàn gồm vài sư đoàn trở lên.