Sunday, 13 June 2021

Học thảo là gì?

Ai mà biết?

Thấy Phong Trào Giới Trẻ Thế Giới Vì Nhân Quyền đăng thông báo như vầy:

Các nhà tổ chức cho biết:

Chúng tôi muốn tạo cơ hội này để chia sẻ các nguyên tắc, giá trị và kỹ thuật liên quan đến các kỹ năng này hầu giúp ích cho con đường sự nghiệp và cuộc sống của bạn.

Mọi người đều có thể ghi danh tham dự buổi học thảo này bằng cách bấm vào đường dẫn sau đây.


Đi theo đường link của họ thì thấy các tag Online Events, Online Classes, Online Business Classes, #networking, #connecting, #impression, #communication_skills, #relationship_advice.
 (https://www.eventbrite.com.au/e/noi-ket-va-tao-an-tuong-tot-connecting-with-confidence-tickets-152256052953?fbclid=IwAR0tcDJXs2PmpHLjk9xb2hE9UsS7C_920Uc85X29gQoxomcEPqDl1f10qG8#)
Không biết cái tag nào là học thảo.


No comments:

Post a Comment