Saturday, 10 July 2021

Lõm bõm hay lỏm bỏm?

 


Brian Wu chứng tỏ anh biết chữ Nôm này phải đọc thế nào, chữ Nôm kia viết thế nào nhưng nói chung anh không biết viết chữ Quốc Ngữ là thứ chữ anh dùng để chửi những người không biết chữ Nôm.

No comments:

Post a Comment