Tuesday, 29 April 2014

Khoản X điều Y luật Z nói gì?Đông La trong bài Vụ Nhã Thuyên – “Bản phản đốivà yêu cầu”, ai phạm pháp? mắng bốn vị giáo sư Hồ Tú Bảo (Nhật Bản), Trần Văn Thọ (Nhật Bản), Cao Huy Thuần (Pháp) và đặc biệt nhà toán học nổi danh thế giới Ngô Bảo Châu như sau:
Điều này chứng tỏ các vị này cũng chưa đọc, hoặc dốt đọc không hiểu luận văn của Đỗ Thị Thoan. 4 vị cần phải hiểu, việc thu hồi bằng không phải do Đỗ Thị Thoan nghiên cứu thơ Mở Miệng mà do Đỗ thị Thoan “không đủ điều kiện” theo đúng “Khoản 1 Điều 22 Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân” nói trên.  
...
Việc thu hồi luận văn của Đỗ Thị Thoan vì “không đủ điều kiện” bởi những điều cụ thể như sau:
1- Đỗ Thị Thoan sai lầm về cơ sở lý luận:[...]
2-Đỗ Thị Thoan có những quan điểm chính trị sai lầm: [...]
3-Đỗ Thị Thoan có hành vi kích động làm loạn và lật đổ: [...]
4-Đỗ Thị Thoan có những quan điểm phản thẩm mỹ, phi nhân tính, cũng với mục đích chống đối chính trị: [...]


Điều này chứng tỏ vị này cũng chưa đọc, hoặc dốt đọc không hiểu quy chế của bộ giáo dục. Vị này cần phải hiểu, việc cấp bằng không phải do Đỗ Thị Thoan không phản động mà chỉ có thể do điều 17 của quy chế đó  (giễu nhại Đông La)

Điều 17 của bản quy chế mà Đông La trích dẫn (do bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo ban hành kèm theo quyết định số  33/2007/QĐ-BGDĐT) viết như sau:

Điều 17. Điều kiện cấp văn bằng, chứng chỉ
Người học được cấp văn bằng, chứng chỉ khi đảm bảo các điều kiện sau:
1. Hoàn thành chương trình giáo dục theo cấp học và trình độ đào tạo theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo  dục và Đào tạo.
2. Không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đỗ Thị Thoan hội đủ tất cả các điều kiện liệt kê ở điều 17.

Đó là câu trả lời cho câu hỏi của Đông La (Ai phạm pháp?).

No comments:

Post a Comment