Monday, 21 April 2014

Nhã Thuyên nghiên cứu thư pháp để làm gì?Thư phápphép viết chữ (Hán) một cách nghệ thuật (Nguyễn Kim Thản, 2005:1570).  Phan Trọng Thưởng tìm đâu ra chuyện thư pháp trong luận văn của Nhã Thuyên?

No comments:

Post a Comment