Thursday, 1 February 2018

Đăng ký là Việt Cộng?Đăng ký là một từ Hán Việt. Từ này đã xuất hiện trong các từ điển khá xưa như Việt Nam Tự Điển của Hội Khai Trí Tiến Đức (1931:171), Tự Điển Việt Hoa Pháp của Gustave Hue (1937:249). Trái với sự tưởng tượng của nhiều người, từ đăng ký vẫn sống và sống khỏe trong tiếng Việt ở miền Nam trước năm 1975. Nó được ghi nhận trong tất cả các từ điển phổ thông (Tự Điển Việt Pháp Phổ Thông của Đào Văn Tập (1950:213), Dictionnaire Vietnamien–Chinois–Français của Eugène Gouin (1957:395), Việt Pháp Tự điển của Đào Đăng Vỹ (1964:281), Việt Nam Tự Điển (Lê Văn Đức et al., 1971a:423). Sau năm 1975 người miền Nam mua một cọng mì, một ký thịt, nửa bao thuốc lá… đều phải đăng ký. Vì vậy nhiều người lầm tưởng đăng ký là một từ của Việt Cộng, một sản phẩm của chế độ cộng sản.