Friday, 9 May 2014

Xúi xử hay xúi sử?Xúi xử không phải từ láy mà là từ sai chính tả. Đúng chính tả là xúi sử.
Sử 使 nghĩa là sai khiến trong sử chúng, sử dại, sử dụng, sử khôn, sử lệnh, không phải  sử của lịch sử, sử sách, sử học.

No comments:

Post a Comment