Saturday, 1 October 2016

Luận cứ khoa học của việc xây dựng Luật ngôn ngữ ở Việt Nam

Luận cứ khoa học của việc xây dựng Luật ngôn ngữ ở Việt Nam
Đề tài KH cấp Bộ
Nguyễn Đức Tồn
Viện Khoa học xã hội Việt Nam
Viện Ngôn ngữ học
01/01/2011 - 01/01/2012
Ngôn ngữ học, Luật ngôn ngữ, Tiếng dân tộc
Chủ nhiệm chương trình
Giới thiệu đề tài:

    Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ, chủ nhiệm chương trình GS.TS. Nguyễn Đức Tồn. Chương trình gồm có 9 đề tài, đó là:

TT
Tên đề tài
Cơ quan thực hiện
Chủ nhiệm đề tài
1
2
3
4
1
Những vấn đề lí thuyết và thực tiễn đối với việc xây dựng Luật ngôn ngữ ở Việt Nam
Viện Ngôn ngữ học
GS.TS. Nguyễn Văn Khang
2
Nghiên cứu, khảo sát thuật ngữ tiếng Việt phục vụ cho việc xây dựng Luật ngôn ngữ ở Việt Nam
Viện Ngôn ngữ học
GS.TS. Nguyễn Đức Tồn
3
Nghiên cứu, khảo sát ngôn ngữ hành chính tiếng Việt phục vụ cho việc xây dựng Luật ngôn ngữ ở Việt Nam
Viện Ngôn ngữ học
TS. Vũ Thị Sao Chi
4
Nghiên cứu, khảo sát ngôn ngữ trên phát thanh truyền hình phục vụ cho việc xây dựng Luật ngôn ngữ ở Việt Nam
Viện Ngôn ngữ học
PGS.TS. Vũ Kim Bảng
5
Nghiên cứu, khảo sát ngôn ngữ báo viết và báo điện tử phục vụ cho việc xây dựng Luật ngôn ngữ ở Việt Nam
Viện Ngôn ngữ học
TS.  Phạm Tất Thắng
6
Nghiên cứu ngôn ngữ quảng cáo phục vụ cho việc xây dựng Luật ngôn ngữ ở Việt Nam
Viện Ngôn ngữ học
TS. Mai Xuân Huy
7
Nghiên cứu, khảo sát tình hình ngôn ngữ khiếm thính ở Việt Nam: Thực trạng và đề xuất giải pháp
Viện Ngôn ngữ học
TS. Đỗ Thị Hiên
8
Nghiên cứu, khảo sát tình hình sử dụng ngoại ngữ ở Việt Nam phục vụ cho việc xây dựng Luật ngôn ngữ ở Việt Nam
Viện Ngôn ngữ học
PGS.TS. Vũ Thị Thanh Hương
9
Vấn đề giáo dục tiếng mẹ đẻ đối với cư dân sử dụng các ngôn ngữ nhóm Chăm ở Việt Nam hiện nay
Viện Ngôn ngữ học
PGS. TS. Đoàn Văn Phúc 

Và 01 nhiệm vụ trọng điểm: Nghiên cứu, khảo sát thái độ ngôn ngữ của đồng bào dân tộc thiểu số đối với tiếng nói chữ viết dân tộc sử dụng trong giáo dục và trên sóng phát thanh truyền hình phục vụ cho việc xây dựng Luật ngôn ngữ ở Việt Nam, do GS.TS. Nguyễn Văn Khang & TS. Bùi Thị Minh Yến chủ nhiệm.

(http://vnctongiao.vass.gov.vn/noidung/nghiencuukhoahoc/Lists/nghiencuukhoahoc/View_Detail.aspx?iDCapCoQuan=47&ItemID=1478
)

No comments:

Post a Comment