Sunday, 2 June 2019

NGHỊ QUYẾT SỐ 84 NQ/TVQH NGÀY 12-5-1977 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI PHÊ CHUẨN VIỆC ĐỔI TÊN VIỆT NAM THÔNG TẤN XÃ THÀNH THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦNGHỊ QUYẾT SỐ 84 NQ/TVQH NGÀY 12-5-1977 CỦA
UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI PHÊ CHUẨN VIỆC ĐỔI TÊN
VIỆT NAM THÔNG TẤN XÃ THÀNH THÔNG TẤN XÃ
VIỆT NAM TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
Căn cứ vào Điều 53 của Hiến pháp năm 1959 và Điều 4 của Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Hội đồng Chính phủ,
QUYẾT NGHỊ:
UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Chủ tịch
TRƯỜNG CHINH

Lưu tại Trung tâm Lưu trữ
quốc gia III, phông Quốc hội. 
 

No comments:

Post a comment