Monday, 27 June 2011

Lễ di súp trong Công giáo là lễ gì?

Trước Công đồng lễ hát trọng còn được gọi là lễ di-súp. Hai bên cha chủ sự có một cha giữ địa vị thầy sáu (tiếng La Tinh diaconus, viết tắt là di) và một cha làm thày phụ phó tế, tức thầy năm (tiếng La Tinh subdiaconus, viết tắt là sub). Bây giờ hầu như không có lễ di-súp, mà chỉ có lễ đồng tế.

No comments:

Post a Comment