Wednesday, 22 June 2011

Cọc bích là cọc gì?

Cọc bích (cũng viết là cọc bít) trên boong tàu hoặc trên bến là cọc buộc dây chão. Nguồn gốc của bích là từ bitte của tiếng Pháp.

No comments:

Post a Comment