Thursday, 27 September 2012

Ông Dèm là ông nào?


Khu vực hiện nay bao gồm Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Thành Phố Hồ Chí Minh, Khoa Dược Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh, Trường Cán Bộ Quản Lý Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn II, Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh, thời Pháp thuộc là doanh trại của trung đoàn bộ binh thuộc địa số 11 (11e régiment de d’infanterie coloniale, viết tắt là 11e R.I.C.). Người Việt gọi là thành Ông Dèm, do onzième tiếng Pháp nghĩa là thứ 11.
Đơn vị này được thành lập năm 1900. Tiền thân của nó là trung đoàn dã chiến Nam Kỳ (régiment de marche de Cochinchine) được thành lập năm 1869, đến năm 1890 chuyển thành trung đoàn bộ binh hải quân số 11 (11e régiment d’infanterie de marine) trước khi mang tên 11e R.I.C.
Khi quân Pháp rút khỏi Việt Nam, thành Ông Dèm trở thành doanh trại của lữ đoàn liên binh phòng vệ phủ tống thống, thường gọi là thành Cộng Hòa. Sau cuộc đảo chính tháng 11/1963, lữ đoàn liên binh phòng vệ phủ tống thống bị giải thể, đất cũ của thành Cộng Hòa được chia cho các trường Đại Học Văn Khoa, Đại Học Dược Khoa, Cao Đẳng Nông Lâm Súc và Đài Truyền Hình.

No comments:

Post a Comment