Monday, 10 September 2012

Parôki là chức phận gì?


Bức thư tập thể gửi Cadinalê báo cáo tình hình xấu trong việc đạo ở nước Tunkinh mở đầu như sau:
Jesus Maria Joseph
Những Sacêdotê Parôki Vito Trí tuổi 64, Mighê Họp tuổi 56...
(Đoàn Thiện Thuật, 2008:170)
Đoàn Thiện Thuật (2008:201) chú thích:
(1)   Sacêdote: linh mục
(2)   Parôki Vitô Trí: Parôki = một chức phận
Vitô – Tên thánh Victor
Thật ra cả cụm Sacêdote Parôki tương ứng với chức vụ cha xứ của Công giáo. Sacêdote, tiếng Bồ Đào Nha là sacerdote có một nghĩa chỉ người giữ chức linh mục trong Công giáo. Paróquia, tiếng Bồ Đào Nha có nghĩa là giáo xứ. Cụm Sacêdote Parôki cũng áp dụng cho Mighê Họp và những người sau đó nữa chứ không chỉ dùng riêng cho Vito Trí.

No comments:

Post a Comment