Thursday, 18 October 2012

Đầy ắp hay đầy ấp?


Ắp nghĩa là đầy quá (Hội Khai Trí Tiến Đức, 1931:13). Ấp nghĩa là phủ cho nóng (Hội Khai Trí Tiến Đức, 1931:16). Như vậy phải viết đầy ắp, ôm ấp.

No comments:

Post a Comment