Wednesday, 26 March 2014

Từ ngữ tiếng Pháp vào tiếng Việt bằng những con đường nào?

Từ ngữ tiếng Pháp được nhập vào tiếng Việt qua hai ngả đường chính:
Một là thông qua biện pháp sao phỏng. Bằng cách này các nhà phiên dịch Pháp-Việt tạo ra các từ ngữ như giết thì giờ (tuer le temps), võ trang tận răng (armé jusqu’aux dents)...
Hai là mượn âm: phim (film), bia (bière), cà phê (café), tuýp (tube)...
Trong một số trường hợp người Việt đồng thời sử dụng cả hai biện pháp sao phỏng và mượn âm để tạo từ ngữ mới: phim con heo (film cochon).

No comments:

Post a Comment