Thursday, 1 March 2012

Lý Hải ở đâu?

Lý Hải là tên khác của biển Cát-xpiên.
* Kênh Von-ga Đông đã làm nối liền bể Ban-tích phía Bắc, với Lý hải và Hắc hải phía Nam
(Tập San Nghiên Cứu Văn Sử Địa số 4, 1955:64, Lê Xuân Phương)


Lý Hải là âm Hán Việt của 裡海, nay không dùng nữa.

No comments:

Post a Comment