Sunday, 21 June 2020

Sách cũ, mới tìm được trên mạng


Nhatbook-Nhập môn thống kê Ngôn Ngữ học-Nguyễn Đức Dân-1998

Cảm ơn những người đã bỏ công scan sách.

https://nhatbook.com/2020/06/01/nhap-mon-thong-ke-ngon-ngu-hoc/

No comments:

Post a comment