Thursday, 20 February 2014

Bán lữ đoàn là gì?Năm 1789 Cách Mạng Pháp thành công, tiếp thu quân đội của chế độ cũ. Đội quân này gồm nhiều trung đoàn (régiment) với thành phần chỉ huy gồm toàn các nhà quý tộc bảo hoàng và một đội ngũ binh lính nhà nghề. Năm 1794 Hội Nghị Quốc Ước (Convention) giải thể tất cả trung đoàn đó, thành lập các đơn vị mới, gọi là bán lữ đoàn tác chiến (demi-brigade de bataille). Mỗi bán lữ đoàn có hai tiểu đoàn quân tình nguyện (tức dân tay ngang mới đi theo cách mạng) kèm cặp một tiểu đoàn lính (chế độ) cũ. Năm 1796 do quân số hao hụt, hai bán lữ đoàn tác chiến được gom lại thành một bán lữ đoàn chuẩn (demi-brigade de ligne). Năm 1803 các bán lữ đoàn này lại được gọi là trung đoàn (régiment). Mèo lại hoàn mèo.
Trong quân đội Pháp hiện nay chỉ còn một đơn vị mang danh bán lữ đoàn là bán lữ đoàn lê dương số 13 (13e DBLE).

No comments:

Post a Comment