Thursday, 17 October 2013

Trung đoàn hành quân hay trung đoàn tân lập?


Sách Bí mật đội quân Lê Dương Pháp của Đào Ngọc Ninh (nhà xuất bản Công An Nhân Dân, 2007) nhiều lần nhắc đến các trung đoàn hành quân của quân Lê Dương Pháp:
Tháng 10/1915, sư đoàn Ma-rốc rời khỏi tuyến một do bị thiệt hại nặng và do thiếu lính bổ sung, toàn bộ lính Lê dương còn lại được tổ chức thành trung đoàn hành quân Lê dương (Regiment de la March de la Legion Etrangere-RMLE) do trung tá Cot chỉ huy. Trung đoàn RMLE gồm 71 sĩ quan và 3115 binh lính.
...
Các đơn vị Lê dương được cải tổ lại thành các đơn vị chiến đấu hiện đại. Lực lượng chính gồm trung đoàn hành quân Lê dương RMLE (lấy lại phiên hiệu của trung đoàn RMLE thời Đại chiến thế giới thứ nhất) và thành lập lại các trung đoàn 2, 3, 4 và 6 Lê dương tại Si di bel Abbes tháng 7/1943.

RMLE - Régiment de Marche de la Légion Étrangère nguyên thủy là phiên hiệu của một đơn vị tạm lập ngày 11 tháng 11 năm 1915 từ tàn quân của hai trung đoàn lê dương. Bản thân hai trung đoàn này cũng là những dơn vị có tính cách lâm thời. Đó là:
- Phần lớn số 38 sĩ quan và 1233 quân còn lại từ 2e régiment de marche du 1er régiment étranger. Đơn vị này được tổ chức bằng cách lấy quân (2 bán tiểu đoàn, mỗi bán tiểu đoàn có 2 đại đội) từ trung đoàn lê dương số 1 cộng với quân mới tuyển để tạm lập ra một trung đoàn khác mang số 2 (gồm 2 tiểu đoàn, mỗi tiểu đoàn 4 đại đội). Trung đoàn mẹ (số 1) còn đẻ ra thêm hai đơn vị tạm thời khác mang số 3 và 4. Cả ba đơn vị con đều chỉ tồn tại trong thời gian trên dưới một năm (1914-1915).
- Phần lớn số quân còn lại (39 sĩ quan và 1910 binh lính) của 2e régiment de marche du 2e régiment étranger. Đơn vị này là đứa con thứ hai của trung đoàn lê dương số 1 (lấy 782 quân, hai tiểu đoàn, mỗi tiểu đoàn gồm hai đại đội, khi đến mặt trận được bổ sung quân số thành 1947 người).. Đơn vị này chỉ tồn tại khoảng một năm (1914-1915).  Đứa con mang số 1 của trung đoàn 1 là 1er régiment de marche  thọ hơn (1907-1918).
RMLE khi mới thành lập có đủ 3 tiểu đoàn, mỗi tiểu đoàn 4 đại đội, khoảng 3000 người. Chỉ sau năm ngày chiến đấu trên sông Somme (4-9/7/1916) đã mất 1368 người. Trận Aubérive (tháng 4/1917) lại mất thêm phân nửa số còn lại. Tháng 9/1918 RMLE được bổ sung quân gần như đầy đủ trở lại (48 sĩ quan và 2540 quân). Sau chiến tranh, phiên hiệu RMLE bị xóa bỏ và được thay bằng 3e régiment étranger, trung đoàn lê dương số 3 (ngày 20/9/1920).

Chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ, một lần nữa các đơn vị đã có tổ chức ổn định lại bị chia tách để thành lập nhiều đơn vị mới. Ngày 15/12/1942, trung đoàn 3 góp hai tiểu đoàn (I/3e REI, III/3e REI), cộng với một tiểu đoàn trộn quân của trung đoàn 3 và trung đoàn 2 để lập ra một trung đoàn mới lấy phiên hiệu 3e REIM (3e régiment étranger d'infanterie de marche). Ngày 1 tháng 7 năm 1943, trung đoàn 3 (mới) 3e REIM sau khi được bổ sung quân số và tái chỉnh trang bằng vũ khí Mỹ, được đổi tên thành trung đoàn lê dương (mới) – RMLE. Phiên hiệu (mới) này đã từng được (tạm) sử dụng gần hai mươi năm trước. Sau chiến tranh, phiên hiệu tạm bị xóa bỏ và trung đoàn lấy lại phiên hiệu chính thức là trung đoàn 3 -3e REI (1/7/1945).

Nếu bây giờ lại có chiến tranh...

No comments:

Post a Comment