Wednesday, 18 November 2015

Hàm là gì?

Bùi Hoàng Tám giễu cợt:

Trước hết, về từ “hàm”, theo Từ điển Tiếng Việt, “hàm” là cách gọi tắt của “hàm số” trong toán học. “Hàm” còn là nơi chứa răng trong miệng của người hay động vật.

Thế nhưng chẳng hiểu từ bao giờ, “hàm” trong tiếng Việt lại có thêm một nghĩa mới, đó là một chức tước không quân, không ghế, không trách nhiệm, không được qui định trong pháp luật… mà mục đích chính của việc này là để hưởng chế độ, tức là có “bổng lộc” và "giải quyết khâu oai".

(Lan man chuyện “hàm” nơi nghị trường Quốc hội)


Hàm chẳng có nghĩa nào mới cả.

Cái nghĩa ông Tám cho là mới là do từ ngày xưa chỉ bực quan (Đào Duy Anh,2005:10): quan hàm ( ) là cấp bậc của người làm quan. Vì hàm là cấp bậc, không phải chức vụ nên thời Pháp thuộc có những ông huyện hàm, đốc phủ hàm... không cai trị một hạt nào cả như ngày nay ta có các hàm vụ trưởng không giữ chức vụ trưởng. Quân hàm là cấp bậc của quân nhân, không phải là chức vụ trong quân đội. Học hàm chỉ cấp bậc trong giới giảng dạy đại học, có thể được phong tặng mà không cần gắn với một chức vụ cụ thể ở một đại học cụ thể.

No comments:

Post a Comment