Friday, 13 July 2018

Không phải sờ bướm thì là gì ?Từ điển Hồ Hải Thụy (2002:301) dịch nghĩa thứ hai của chatte như sau:

Thân. cơ quan sinh dục nữ

Giống như Larousse cắt nghĩa cho người Pháp:

Populaire. Sexe de la femme


Người Pháp gặp từ chatte thì phải biết rằng đó là một từ tục tằn dùng để chỉ âm hộ.
Người Việt dùng từ điển Pháp Việt của Hồ Hải Thụy cũng phải biết điều đó, hệt như mình là một người Pháp đang đọc từ điển Larousse. Nhà soạn từ điển Pháp Việt không có trách nhiệm cho biết từ ngữ nào trong tiếng Việt tương đương với từ chatte. Trách nhiệm đó là của người mua từ điển.

Nhưng người biết dịch tripoter la chatte thành xoa bướm mà không dịch thành mân mê cơ quan sinh dục nữ thì lại không cần mua từ điển nữa.

No comments:

Post a Comment