Friday, 15 February 2013

Việt Nam Cộng Hòa có chế độ đa đảng không?

Các từ điển Nguyễn Như Ý (1999), Hoàng Phê (2006) không có mục từ đa đảng. Nhưng nếu hiểu đa đảngnhiều đảng thì chế độ Việt Nam Cộng Hòa có đa đảng. Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt Quốc Dân Đảng, Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng là những đảng có từ trước khi xuất hiện Việt Nam Cộng Hòa và tiếp tục tồn tại trên lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa cùng với  các đảng hậu sinh: Cần Lao Nhân Vị Cách Mạng Đảng (thời đệ nhất Cộng Hòa), Đảng Dân Chủ (thời đệ nhị Cộng Hòa), Đảng Tân Đại Việt, Đại Việt Cách Mạng Đảng...

No comments:

Post a Comment