Thursday, 14 February 2013

Ai bảo sử gia cứ phải là giáo sư tiến sĩ?Từ điển Đào Duy Anh (2005:689) định nghĩa sử gianhà viết sử. Hoàng Phê (2006:876) định nghĩa là nhà nghiên cứu và biên soạn lịch sử, nhà sử học. Mấy định nghĩa này không tính đến học hàm, học vị vì những chuyện đó không ăn nhập gì tới danh xưng sử gia hay nhà sử học. 
Cũng theo các định nghĩa trên thì sử gia không cao, không thấp hơn nhà sử học. Chẳng lẽ nhà ngôn ngữ học, nhà toán học kém xa ngôn ngữ học gia, toán học gia? Một nhà-nghiên-cứu-văn-học-dân-gian có cách nào nâng cao địa vị của mình chỉ bằng cách ghép từ gia vào tên chuyên ngành không?

No comments:

Post a Comment