Monday, 11 February 2013

Mỹ Tho là cái gì đẹp?

Mỹ Tho là phiên âm của miso tiếng Khơ me, trong srock mé sa mi so, nghĩa là xứ có người con gái có nước da trắng.

(Ứng Hòe Nguyễn Văn Tố, “Khảo về tiếng ta”, Tri Tân Tạp Chí số 125, 1943:5) 

No comments:

Post a Comment