Friday, 1 November 2013

Mộng tinh là gì?


Mộng tinh là chứng xuất tinh khi nằm mơ giao hợp (Hoàng Phê, 2006:642). Giao hợp là giao cấu (chỉ nói về người) (Hoàng Phê, 2006:392 và Nguyễn Kim Thản, 2005:671). Nhà soạn từ điển lại chỉ công nhận sự giao cấu giữa một động vật giống đực và một động vật giống cái. Như vậy người đàn ông đồng tính luyến ái không thể mộng tinh. Nhà thuốc chỉ làm thuốc chữa mộng tinh cho người đàn ông mơ ngủ tưởng như mình giao hợp với người đàn bà.

No comments:

Post a Comment