Monday, 25 July 2011

Tại sao không nên nói “đóng đinh câu rút trên cây thập giá”?

Câu rút bắt nguồn từ cruz của tiếng Bồ Đào Nha có nghĩa là thập tự giá. Đóng đinh câu rút chính là đóng đinh lên thập tự giá.

No comments:

Post a comment