Monday, 18 July 2011

Giày cô xư ghin là giày gì?

Cô xư ghin là tên của một vị thủ tướng Liên Xô (Косы́гин). Tên này được dùng để gọi một loại giày da do Liên Xô viện trợ cho Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trong chiến tranh, cấp phát cho sĩ quan quân đội.

No comments:

Post a comment