Tuesday, 5 July 2011

Vòng xơ men là vòng gì?

Vòng xơ men là bộ vòng bảy chiếc; tiếng Pháp là semainier.
Trong tiếng Pháp, semaine là tuần lễ bảy ngày. Thời Pháp thuộc có đội xơ men (sergent de semaine) là viên hạ sĩ quan trực ban trong tuần.

No comments:

Post a comment