Saturday, 30 July 2011

Tạp dề là cái gì?

 Tạp dề, gốc tiếng Pháp là tablier, là tấm vải dùng để buộc trước bụng để giữ cho quần áo khỏi bẩn khi làm bếp.

No comments:

Post a comment