Friday, 29 July 2011

Luật bốt uyn là luật gì?

Bốt uyn do both win bên tiếng Anh có nghĩa là cả hai đều được lợi. Nhân viên ăn hối lộ là xài luật bốt uyn, có lợi cho đương sự và người đưa hối lộ.

No comments:

Post a comment