Tuesday, 12 June 2012

Bộ chữ Ý không có những ký tự nào?


Bộ chữ Ý chuẩn không có các ký tự sau:  j, k, w, x, và y.  Các ký tự này vẫn được sử dụng để ghi từ ngữ ngoại lai (jeans, whisky, taxi...). Tại sao người Ý không thấy cần phải bổ sung năm ký tự đó vào bộ chữ của họ? Văn hóa, khoa học, công nghệ, kinh tế... của Ý có chịu thiệt thòi gì vì năm ký tự đó vắng mặt trong bộ chữ Ý không? Vậy một số người Việt muốn thêm f, j, w, z vào bộ chữ của mình để làm gì?

No comments:

Post a Comment