Tuesday, 9 April 2013

Có mấy tiểu đoàn Trâu Điên trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa?

Tiểu đoàn 2 Thủy Quân Lục Chiến Việt Nam Cộng Hòa mang danh hiệu tiểu đoàn Trâu Điên từ tháng 4/1965. Lính Trâu Điên là lính (tiểu đoàn 2) Thủy Quân Lục Chiến, nhưng không phải lính (Thủy Quân Lục Chiến) nào cũng là lính Trâu Điên. Không hiểu sao báo Pháp Luật Thành Phố Hồ Chí Minh tìm được những hai tiểu đoàn Trâu Điên ở cầu Rạch Chiếc và nhà máy điện Sài Gòn vào những ngày cuối tháng 4 năm 1975 trong khi tiểu đoàn Trâu Điên đã tan hàng sáng 29 tháng 3 ở Đà Nẵng.

Tuy nhiên nhà báo Đức Hiển nổ còn thua xa nhà thơ Hữu Thỉnh. Bản trường ca Đường tới thành phố (giải thưởng Hội Nhà Văn 1980) của ông này hồn nhiên hát như sau:
Giặc đổ xuống ba tiểu đoàn “trâu điên”
Bò theo chúng hai hàng máy ủi
Trận đánh lại bắt đầu mới nguyên
Súng lại nổ như chưa từng ác liệt
Quân Giải Phóng đánh nhau với một tiểu đoàn Trâu Điên là đủ điên rồi. Cùng một lúc nổ súng với ba Trâu Điên thì quả là chưa từng ác liệt.

No comments:

Post a Comment