Sunday, 7 April 2013

Cổ súy cho tự xử là làm gì?


Cổ chữ Hán có nghĩa là cái trống.
Xúy (âm khác là xuy) chữ Hán  là thổi.
Lê Văn Đức (1970a:212) giảng cổ xúyđánh trống thổi sáo.
Cổ xúy đồng nghĩa với cổ vũ, cổ võ (Gustave Hue, 1937:102 ; Lê Văn Đức, 1970a:212).

Cổ súy không có nghĩa gì cả. Vì vậy không thể hiểu cổ súy cho “tự xử” nghĩa là gì. Nhưng báo Pháp Luật Thành Phố Hồ Chí Minh nhất định không chịu sửa cái tít vô nghĩa đó.


Đại từ điển tiếng Việt (Nguyễn Như Ý, 1999:449) có mục từ cổ súy nghĩa là hô hào và động viên, xếp ngay sau cổ vũ và ngay trước cổ xưa, tức là đó vốn là vị trí của cổ xúy, nhưng ai đó đã sửa xúy thành súy. Cổ súy, nếu có một mục từ như vậy, phải nằm ngay sau cổ sơ và ngay trước cổ sử ở trang 448.

No comments:

Post a Comment