Monday, 8 April 2013

KHẢO SÁT HỆ THỐNG TỪ CỔ TRONG BẢN GIẢI ÂM KHÓA HƯ LỤC (AB.367) CỦA HÒA THƯỢNG PHÚC ĐIỀN (Phần Phụ Lục - Tiếp Theo)- Trần Trọng Dương


Manh 2
Mò mò
C35
31a1
1
Hôn hôn
Mơ mơ
C35
31a1
1
Vi vi
Mờ mờ
C35
11a4
1
Đồng 2
Mờ mờ
C35
33b7
1
Mang 2
Phút phút
C35
14a10
1
Lục lục
Thăm thẳm
C35
9a8
1
Thảm thảm
Thảm thảm
C35
8a7
1
Thảm thảm
Thảm thảm
C35
11a4
1
Lịch lịch
Trích trích
C35
8b3
1
Ẩn ẩn
Vắng vắng
C35
33b7
1

Máy càn khôn
C37
8a7
1
Bản lai minh
Minh quả trước
C37
20b5
1
Lục thông
Sáu thần thông
C37
22b1
1
Lung báo
Báo điếc
C38
23b4
1
Manh báo
Báo mù
C38
19b4
1
Si báo
Báo si
C38
41b8
1
Quỷ giới
Nước quỷ
C38
10a6
1
Phạn tịch
Tiệc phạn
C38
25b1
1
Tử tướng
Tướng chết
C38
8a7
1
Nhiêu cầu
Cầu kì
C4
10a4
1
Vũ lược
Chước mạnh
C4
5b2
3
Tịnh địa
Đất sạch
C4
36b7
1
Phóng khứ
Đem bỏ
C4
9a6
1
Khiên trừu
Đưa đẩy
C4
10a3
1
Tử mạch
Đường mạch
C4
30b10, 35a9
2
Bản tâm
Giác tâm
C4
36b1
1
Diện mục
Hình dung
C4
9a7

Tạm thì
Một giây
C4
8b4
1
Dạ đài
Nhà tối
C4
8a7
1
Tất cánh
Rốt ráo
C4
14b1
1
Cáo chung
Tắt nghỉ
C4
27b4, 36b8
2
Cơ quan
Then máy
C4
10a3
1
Nghiệp cấu
Tội dơ
C4
10a4
1
Phi ưng
Ưng đuổi
C4
36b4
1
Bản lai
vốn cũ
C4
9a7
1
Phẩn thỉ dũng
Thùng khai thối
C5
9a9
1
Nùng huyết nang
Túi da thối
C5
9a9
1
Thông báo Hán Nôm học 2005 (tr.177-202)

No comments:

Post a Comment