Friday, 24 May 2013

Nước ngoài là nước nào?Bản in lần thứ 9 của cuốn Đại cương lịch sử Việt Nam dành cho sinh viên khoa sử các trường đại học sư phạm và đại học khoa học xã hội nhân văn viết như sau về nguyên nhân sai lầm trong cải cách ruộngđất:
Nguyên nhân sâu xa của những sai lầm trên là không nắm vững vấn đề dân tộc và giai cấp ở nước ta,  không thấy được những biến đổi to lớn của nông thôn miền Bắc sau Cách mạng tháng Tám, áp dụng máy móc kinh nghiệm nước ngoài vào Việt Nam một cách đơn giản...
(LêMậu Hãn et al., 2006:139)
Nước ngoài trong câu trên là Trung Quốc. Cái khó của sử quan đời nay là không thể chỉ mặt gọi tên kể tội Trung Quốc nếu không muốn mất đầu. Cám ơn đích danh Trung Quốc thì được:
Cùng với sự lớn mạnh của chế độ dân chủ cộng hòa và thắng lợi trên mặt trận quân sự ngày càng lớn, nhân dân ta đã nhận được sự chi viện về tinh thần và vật chất của quốc tế, đặc biệt là của Trung Quốc và Liên Xô (Trung Quốc đã cử cố vấn sang giúp ta và viện trợ cho ta về vũ khí, lương thực...)
(Lê Mậu Hãn et al., 2006:103)
Cả câu rất dài về nguyên nhân sai lầm trong cải cách ruộng đất có thể viết gọn lại thành Nguyên nhân sâu xa của những sai lầm trên là áp dụng máy móc kinh nghiệm Trung Quốc vào Việt Nam một cách đơn giản... bởi mù quáng nghe lời Trung Quốc dạy bảo nên mới không không nắm vững vấn đề dân tộc và giai cấp ở nước ta,  không thấy được những biến đổi to lớn của nông thôn miền Bắc sau Cách mạng tháng Tám. Không nắm vững và không thấy được gì cả là hậu quả, không phải là nguyên nhân của nguyên nhân, không thể là nguyên nhân sâu xa. Lê Mậu Hãn et al. (2006:139) liệt kê cả đống nguyên nhân như thế không ngoài mục đích tung hỏa mù che giấu nguyên nhân sâu xa đích thực.

No comments:

Post a Comment