Tuesday, 7 May 2013

Cánh tả là gì?


Hiểu nôm na thì cánh tả là phe chủ trương cải tạo cục diện xã hội còn cánh hữu thì có xu hướng bảo thủ. Sự phân biệt này có từ thời Cách mạng Pháp 1789: các đại biểu phái Núi (Montagnards) và Gia-cô-banh (Jacobins) ngồi ở mé bên trái vị chủ tịch nghị viện.

No comments:

Post a Comment