Wednesday, 9 October 2019

Sao nhà báo không nói theo nhà binh?Positions de Tourane được dịch trên Tuổi Trẻ là vị trí Đà Nẵng:
Nếu positionsvị trí thì trận địa dịch sang tiếng Pháp là gì?
Câu sau đây của thống chế Foch phải dịch làm sao?
Il s'agit de chasser l'adversaire de la position qu'il occupe et d'y prendre sa place.

No comments:

Post a comment