Wednesday, 22 August 2012

Từ cô dắc vào tiếng Việt bằng đường nào?


Tại một phiên hội thảo của Réseau Asie & Pacifique (Paris, 14-16/9/2011), Lê Thị Xuyến cho rằng cô dắc là từ mượn của tiếng Nga (http://www.reseau-asie.com/userfiles/file/I06_xuyen_lexique_vietnamien.pdf
). Thật ra cô dắc là cách những người biết tiếng Pháp phát âm từ Cosaque để thay thế từ Kha Tát Khắc mà người biết chữ Hán đã mượn của tiếng Hoa. Từ cô dắc vào tiếng Việt trước khi xảy ra tiếp xúc ngôn ngữ Việt Nga:
* Lê-nin chống lại quyết liệt chủ nghĩa sô-vanh đại quốc và chủ nghĩa quốc gia địa phương ông đã phê bình kịch liệt những do dự và những sai lầm quốc gia chủ nghĩa của phái Bun, của bọn Liên minh Cô-dắc, của bọn Xã hội – Dân chủ Uy-cờ-ren , v.v. (Tập San Nghiên Cứu Văn Sử Địa số 22, 1956:36, Hướng Tân).
* Vì nền độc lập của sứ (sic) Balan, Bình vốn là một người đa cảm, một nghệ sĩ đã làm quen với đủ hạng người: từ một tên Cô dắc (Kozak) ở những đồng cỏ nước Nga đến bọn cướp lông thú, từ tên thợ săn người Nam Tư Lạp Phu đến những thổ dân Tây Bá Lợi Á. Tạp Chí Tuổi Hoa số 54 (1966:39, Minh Quân)
Khi có nhiều người biết tiếng Nga thì tiếng Việt có thêm Ca-dắc (Казак).

No comments:

Post a Comment