Thursday, 23 August 2012

Do đâu có tên cây cọ căng?

Cọ căng là một chi thực vật có hoa thuộc họ Cau, có nhiều loài được đem từ Úc về châu Âu trồng làm cây cảnh trong nhà. Tên của cọ căng trong tiếng La Tinh, tiếng Anh và tiếng Pháp là kentia, theo tên của William Kent, một nhà thực vật học người Anh. Không có bằng chứng xác nhận người Pháp mượn kentia từ tiếng Anh hay tiếng La Tinh. Cách đọc không thống nhất [kεntja], [kε ̃tja], [kε ̃sja]. Năm 1973  Martinet-Walter tiến hành kiểm tra thì thấy đa số người tham gia thí nghiệm đọc là [kɑ ̃sja]. Các nhà thực vật học Việt Nam chắc chắn biết cả tiếng La Tinh và tiếng Pháp nhưng cách đọc là căng cho thấy ảnh hưởng của tiếng Pháp rất rõ.

No comments:

Post a Comment