Sunday, 18 November 2012

Sáng lạn hay sáng lạng?

Sáng lạn không đúng, sáng lạng cũng không đúng. Chỉ có xán lạn, (chữ Hán: ) nghĩa là rực rỡ (Đào Duy Anh, 2005:988 ; Nguyễn Kim Thản, 2005:1835).

No comments:

Post a Comment