Saturday, 13 July 2013

Tướng Việt Nam Cộng Hòa đeo ga lông bao giờ?


Ga lông là một cách phiên âm của galon tiếng Pháp. Trong tiếng Pháp từ này chỉ những cái vạch màu trên cấp hiệu của quân nhân từ hạ sĩ đến đại tá.
Từ galon vào tiếng Việt còn có các dạng khác là lon, loon, loong. Nhưng nghĩa của lon hiện nay đã khác xa nghĩa gốc. Trong khi đó ga lông nói chung vẫn chỉ cấp bậc của riêng quân nhân Pháp từ hạ sĩ đến đại tá  (Lê Ngọc Trụ, 1993:564). Vì lý do đó, từ điển phổ thông có thể có từ lon mà không có ga lông.
Tuy nhiên, khi đùa giỡn, người ta có thể hiểu ga lônglon sĩ quan:
Muốn la to tiếng lấy lính Ga-lông
Chuẩn tướng Việt Nam Cộng Hòa đeo 1 sao, không đeo ga lông, nhưng vẫn có người viết ga lông chuẩn tướng, ý muốn nói cấp bậc chuẩn tướng.

No comments:

Post a Comment