Friday, 26 July 2013

Có dấu huyền hay không?
Lân bàngláng diềng/giềng ; lân bangnước láng diềng/giềng. (Thanh Nghị, 1967b:808, Nguyễn Như Ý, 1999:994). Bang Hán Việt () là nước ; bàng Hán Việt () là bên cạnh.
Cẩm nang sinh hoạt đạo đức gia đình của linh mục Đan Vinh (nhà xuất bản Tôn Giáo, Hà Nội, 2009) có lẽ bị lỗi mo-rát ở trang 16:
Ngoài ra họ cũng cần phải sống hòa hợp với các gia đình lân bang hàng xóm nữa.

No comments:

Post a Comment