Wednesday, 7 August 2013

Lư Thoa là ai?


Lư Thoa là Rousseau, được người Việt đầu thế kỷ 20 biết đến qua tác phẩm Xã ước (Du contrat social,
nay dịch là Rút-xô Bàn về khế ước xã hội). Trên tân thư chữ Hán, tên Rousseau được người Trung Quốc phiên là 盧梭 (âm Hán Việt là Lư Thoa).
Ngồi buồn ta nhớ ông Lư Thoa
Dân ước nhân quyền ông xướng ra
Ông sinh thế kỷ thứ mười tám
Hai trăm năm nay đời đã qua
Tiếng ông còn ở trên thế giới
Tượng ông còn đứng bên Lãng-sa
Sau lúc ông chết, tỏ danh giá
Ông còn đương sống, không vinh hoa
Vinh hoa danh giá, ông không tưởng
Thương đời bao quản đời coi ta
Tượng đồng còn đó, ông còn đó
Nghìn thu gió táp cùng mưa sa
Mưa sa gió táp ông không quản
Ông đứng lo đời còn lâu xa
Nhớ ông bao nhiêu kính lại mến
Học trò xin có bài thơ ca

(Tản Đà, Hữu Thanh 1921)

2 comments: