Sunday, 22 July 2012

Chín muồi hay chín mùi?


Chín muồichín hết mức. Nhưng hiện nay nhiều người hay viết là chín mùi. Ngay cả từ điển của Nguyễn Kim Thản (2005:1077) cũng định nghĩa muồi là.... chín mùi, nói tắt.

No comments:

Post a Comment