Wednesday, 4 July 2012

Tư duy tới hạn là cái quái thai gì?

Từ critical bên tiếng Anh và critique của tiếng Pháp ứng với nhiều từ khác nhau của tiếng Việt. Khi liên quan đến một ngưỡng (giới hạn) giữa hai trạng thái (vật lý), critical được dịch là tới hạn như điểm tới hạn, khối lượng tới hạn, áp suất tới hạn, nhiệt độ tới hạn... mà không là điểm phê phán, khối lượng phê bình, áp suất phản biện... Trong khi đó với các hoạt động trí óc có tính cách phê phán, suy xét thì critical không thể dịch thành tới hạn vì chẳng liên quan đến cái ngưỡng nào cả. Người có đầu óc lành mạnh bình thường chỉ có thể có tư duy phản biện hay tư duy phê phán, tư duy phê bình... Không ai có tư duy tới hạn.

No comments:

Post a Comment