Monday, 3 June 2013

Dấu ba chấm dùng để làm gì?Tập 5 của bộ Văn kiện quốc hội toàn tập (1976 - 1981) dùng rất nhiều dấu ba chấm, đặc biệt là thời kỳ từ cuối năm 1978. Trang web của quốc hội cho thấy các ông to như Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp... và cả ủy ban thường vụ quốc hội đều can tội phạm húy (theo tiêu chuẩn đời nay). Cán bộ biên tập (tự ý) sử dụng dấu ba chấm để đục bỏ nham nhở văn bản. Không biết bản in trên giấy có trung thực, khách quan hơn không cho xứng với lời tự khen:
Việc xuất bản Văn kiện Quốc hội Toàn tập góp phần phản ánh một cách khách quan, trung thực quá trình tổ chức và hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội từ năm 1946 đến nay; phản ánh quá trình xây dựng và phát triển của Nhà nước ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng; cung cấp những tư liệu lịch sử chính xác và có hệ thống cho công tác nghiên cứu lý luận, biên soạn lịch sử Quốc hội; đồng thời tuyên truyền, giáo dục và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống của Quốc hội, của Nhà nước.

No comments:

Post a Comment