Sunday, 13 May 2012

Người Việt biết mua đồ xon từ khi nào?


Trong Tri Tân Tạp Chí số 5, Đào Duy Anh (1941:23) có liệt kê một số tiếng đọc sai nguyên âm (hiểu là: từ vay mượn tiếng Pháp, có sự biến đổi nguyên âm). Đó là các từ: xoong casserole, xon solde, cồn alcool, lốp enveloppe, rượu vang vin, phó-mát fromage, bồi boy. Như vậy người Việt đã phải làm quen với hàng xon trước năm 1941 đủ lâu để từ xon có thể được chấp nhận như một đơn vị từ vựng của tiếng Việt.

No comments:

Post a Comment