Saturday, 5 May 2012

Nghĩa gốc của ba hoa là gì?

Hội Khai Trí Tiến Đức (1931:17) cắt nghĩa:
Ba hoa. Tiếng đánh kiệu, mỗi thứ ba quân. Nghĩa bóng là nói bâng quơ, có ý khoe khoang.
kiệu là Lối đánh bài lá, tính phân hơn kém (Hội Khai Trí Tiến Đức, 1931:266)
Trò chơi này dùng bộ bài tổ tôm; hai, ba, bốn người chơi đều được.
Đơn giản thế thôi!

No comments:

Post a Comment