Sunday, 22 September 2013

Bộ binh nhẹ là gì?


Trong bảng cấp số (table of organization and equipment) của Mỹ, đơn vị không có hay có ít súng nặng, thiết giáp, xe cộ thì được gọi là nhẹ (light). So với các đơn vị nặng, đơn vị bộ binh nhẹ có trang bị hỏa lực và khả năng cơ động chiến thuật thấp hơn, nhưng lại hoạt động tốt hơn ở chiến trường có địa hình và thời tiết không thuận tiện cho cơ giới. Chỉ có điều để có thể sinh hoạt và chiến đấu được, bộ binh nhẹ thường phải mang vác rất... nặng.

No comments:

Post a comment